Articles tagged "خودرو"

هاروستر

روزی آدم‌های مریخی به ایران آمدند تا ایران را نابود کنند

درخت سرنوشت

چه‌طور ممکن است یک درخت، سرنوشت یک خودرو باشد؟