NextCloud на Raspberry Pi /Arch Linux ARM/: налаштування https, ssl та динамічного DNS, налаштування домену [ч. 2]

Продовжуємо встановлення та налаштування власного хмарного файлобмінника (і не тільки) для забезпечення віддаленого доступу

В першій частині ми розглядали як встановити Nextcloud на Raspberry Pi (RPi).

Nextcloud працюватиме лише в локальній мережі, де знаходиться RPi. Для забезпечення роботи через інтернет, в тому числі для роботи/підключення на мобільних пристроях, а також для забезпечення безпеки, необхідно налаштувати HTTPS та згенерувати ключі SSL.

Також, оскільки RPi стане доступним в інеті важливо забезпечити його роботу як сервера. Для цього як мінімум встановити Fail2Ban, налаштувати файєрвол, змінити правила доступу по SSH (наприклад, змінити порт з 22 на 3456).

Динамічний DNS використовується у випадку, якщо відсутній зовнішній/білий IP. Як правило, в домашніх мережах т.зв. сірий/динамічний IP, який періодично змінюється. Тому необхідно використовувати сервіси для оновлення IP і прив'язування його до певного домену.

Також нам потрібен домен (домене ім'я) для організації доступу в Nextcloud. Можна обійтись без доменого імені, використовуючи сервіси на зразок No-IP, але в даній статі розглядається випадок з використанням власного домену та сервісу Cloudflare.

Вся процедура здійснюється на Raspberry Pi, на якому встановлено Arch Linux ARM.

Кроки/дії по налаштуванню HTTPS

 • встановити ddclient на распері

  sudo pacman -S ddclient
  
 • зробити резервну копію файлу конфігурації ddclient

  sudo cp /etc/ddclient/ddclient.conf /etc/ddclient/ddclient.conf.bak
  
 • відкрити файл /etc/ddclient/ddclient.conf, вилучити всі дані та вставити наступні налаштування, зберегти та закрити файл

  daemon=1000
  use=web, web=checkip.dyndns.com/, web-skip='IP Address'
  pid=/var/run/ddclient.pid
  ssl=yes
  

  параметри daemon та pid важливо встановити для платформи Arch Linux (див. тут і тут)

 • налаштовуємо Cloudflare (платформа, за допомогою якої зможемо оновлювати динамічний IP)

  • зареєструватись на сайті Cloudflare

   • додати свій домен в особистому кабінеті (домен можна придбати безпосередньо в Cloudflare або на іншому ресурсі; є сервіс freenom.tk, де можна отримати безкоштовний домен на 1 рік)
   • змінити налаштування nameservers згідно інструкцій Cloudflare
  • отримати API ключ в Cloudflare: зайти в розділ "Мій профіль" (My profile), вкладка API tokens, скопіювати Global API key (нажати кнопку 'view' для перегляду ключа)

  • у меню SSL/TLS, вкладка Overview вибрати 'Full' для методу шифрування (Your SSL/TLS encryption mode)

   Можна вибрати метод 'Flexible', але тоді у файлі налаштувань Nginx (див. внизу) потрібно замість return 302 https://$server_name:443$request_uri; вказати

   if ($http_x_forwarded_proto = "http") {
     return 301 https://$server_name$request_uri;
   }
   

   Деталі про цю проблему див. тут.

 • внести такі доповнення до файлу /etc/ddclient/ddclient.conf (логін - свій емейл, пароль - API ключ, який раніше скопіювали, зона - зареєстрований домен, внизу під зоною - або субдомен, або домен; субдомен повинен бути зареєстрованим в DNS Cloudflare)

  protocol=cloudflare
  server=www.cloudflare.com
  login=your_email
  password=your_api-key
  zone=your_domain.com
  anything.your_domain.com
  
 • перезапустити ddclient

  sudo systemctl restart ddclient
  
 • створити SSL сертифікати (повний опис тут)

  • генеруємо приватний ключ та сертифікат

   sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt
   

  В процесі заповнити інформацію (відповіді на питання)

   ``` bash
   Country Name (2 letter code) [AU]:US
   State or Province Name (full name) [Some-State]:New York
   Locality Name (eg, city) []:New York City
   Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Bouncy Castles, Inc.
   Organizational Unit Name (eg, section) []:Ministry of Water Slides
   Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:server_IP_address
   Email Address []:admin@your_domain.com
   ```
   В Common Name важливо зазначити свій домен або IP адресу серверу
  
  • згенерувати групу криптографічного захисту (це займе досить тривалий час, потрібно набратись терпіння)

   sudo openssl dhparam -out /etc/ssl/certs/dhparam.pem 2048
   
 • налаштувати Nginx для використання SSL сертифікатів

  • створюємо конфігураційні файли

   Створюємо файл self-signed.conf

   sudo mkdir /etc/nginx/snippets
   sudo vim /etc/nginx/snippets/self-signed.conf
   

   Додати в цей файл такі налаштування:

   ssl_certificate /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt;
   ssl_certificate_key /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key;
   

   зберігаємо і закриваємо файл.

   Створюємо інший файл - ssl-params.conf

   sudo vim /etc/nginx/snippets/ssl-params.conf
   

   і вставити налаштування:

   # from https://cipherli.st/
   # and https://raymii.org/s/tutorials/Strong_SSL_Security_On_nginx.html
   
   ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
   ssl_prefer_server_ciphers on;
   ssl_ciphers "EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH";
   ssl_ecdh_curve secp384r1;
   ssl_session_cache shared:SSL:10m;
   ssl_session_tickets off;
   ssl_stapling on;
   ssl_stapling_verify on;
   resolver 9.9.9.9 1.1.1.1 valid=300s;
   resolver_timeout 5s;
   # Disable preloading HSTS for now. You can use the commented out header line that includes
   # the "preload" directive if you understand the implications.
   #add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomains; preload";
   add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomains";
   
   ssl_dhparam /etc/ssl/certs/dhparam.pem;
   
  • налаштовуємо конфігураційні файли Nginx для використання SSL (взяті налаштування звідси і звідси)

   sudo vim /etc/nginx/sites-available/nextcloud.conf	
   

   змінюємо файл на:

   upstream php-handler {
       server unix:/run/php-fpm/php-fpm.sock;
   }
   
   server {
     listen 80;
     listen [::]:80;
     server_name your.domain.tld;
       # enforce https
       return 302 https://$server_name:443$request_uri;
   }
   
   server {
       listen 443 ssl http2;
       listen [::]:443 ssl http2;
       server_name your.domain.tld;
   
     include snippets/self-signed.conf;
     include snippets/ssl-params.conf;
   
       add_header Referrer-Policy "no-referrer" always;
       add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
       add_header X-Download-Options "noopen" always;
       add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
       add_header X-Permitted-Cross-Domain-Policies "none" always;
       add_header X-Robots-Tag "none" always;
       add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
   
       # Remove X-Powered-By, which is an information leak
       fastcgi_hide_header X-Powered-By;
   
       # Path to the root of your installation
       root /usr/share/webapps/nextcloud/;
   
       # set max upload size
       client_max_body_size 512M;
       fastcgi_buffers 64 4K;
   
       # Enable gzip but do not remove ETag headers
       gzip on;
       gzip_vary on;
       gzip_comp_level 4;
       gzip_min_length 256;
       gzip_proxied expired no-cache no-store private no_last_modified no_etag auth;
       gzip_types application/atom+xml application/javascript application/json application/ld+json application/manifest+json application/rss+xml application/vnd.geo+json application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf application/x-web-app-manifest+json application/xhtml+xml application/xml font/opentype image/bmp image/svg+xml image/x-icon text/cache-manifest text/css text/plain text/vcard text/vnd.rim.location.xloc text/vtt text/x-component text/x-cross-domain-policy;
   
       location / {
         rewrite ^ /index.php$request_uri;
       }
   
       location ~ ^\/(?:build|tests|config|lib|3rdparty|templates|data)\/ {
         deny all;
       }
       location ~ ^\/(?:\.|autotest|occ|issue|indie|db_|console) {
         deny all;
       }
   
       location ~ ^\/(?:index|remote|public|cron|core\/ajax\/update|status|ocs\/v[12]|updater\/.+|ocs-provider\/.+)\.php(?:$|\/) {
         fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(\/.*|)$;
         include fastcgi_params;
         fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
         fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
         #fastcgi_param HTTPS on;
         #Avoid sending the security headers twice
         fastcgi_param modHeadersAvailable true;
         fastcgi_param front_controller_active true;
         fastcgi_pass php-handler;
         fastcgi_intercept_errors on;
         fastcgi_request_buffering off;
       }
   
       location ~ ^\/(?:updater|ocs-provider)(?:$|\/) {
         try_files $uri/ =404;
         index index.php;
       }
   
       # Adding the cache control header for js, css and map files
       # Make sure it is BELOW the PHP block
       location ~ \.(?:css|js|woff2?|svg|gif|map)$ {
         try_files $uri /index.php$request_uri;
         add_header Cache-Control "public, max-age=15778463";
         # Add headers to serve security related headers (It is intended to
         # have those duplicated to the ones above)
         # Before enabling Strict-Transport-Security headers please read into
         # this topic first.
         # add_header Strict-Transport-Security "max-age=15768000; includeSubDomains; preload;";
         #
         # WARNING: Only add the preload option once you read about
         # the consequences in https://hstspreload.org/. This option
         # will add the domain to a hardcoded list that is shipped
         # in all major browsers and getting removed from this list
         # could take several months.
         add_header X-Content-Type-Options nosniff;
         add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";
         add_header X-Robots-Tag none;
         add_header X-Download-Options noopen;
         add_header X-Permitted-Cross-Domain-Policies none;
         add_header Referrer-Policy no-referrer;
   
         # Optional: Don't log access to assets
         access_log off;
       }
   
       location ~ \.(?:png|html|ttf|ico|jpg|jpeg)$ {
         try_files $uri /index.php$request_uri;
         # Optional: Don't log access to other assets
         access_log off;
       }
      }
   
 • перевіряємо налаштування nginx

  sudo nginx -t
  

  Повинно з'явитись таке повідомлення:

  Output
  nginx: [warn] "ssl_stapling" ignored, issuer certificate not found
  nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
  nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
  

  Це означає, що налаштування вірні

 • перезапускаємо nginx

  sudo systemctl restart nginx
  
 • перекинути порти на роутері (port forwarding)

  Перекидання портів необхідне для того, щоб RPi (сервер) із встановленим Nextcloud був доступним для/з 'інтернету'. Оскільки запити HTTP надходитимуть на роутер на порт 80 або 443, роутеру необхідно вказати куди перенапрвляти такі запити (по протоколу TCP).

  Як правило на роутерах перекидання порт здійснюється в меню 'Безпекаʼ, розділі ʼТрансляція мережевих адрес'. Для цього потрібно створити нове правило (точніше 2), в яких вказати:

  Назва/Опис: ...
  Інтерфейс: наприклад, назва з'єднання з провайдером
  Протокол: TCP
  Порт: 80 і 443
  Перенаправити на: адреса хоста/сервера/Raspberry Pi (наприклад, 192.168.1.2)
  Порт перенаправлення: 80 і 443
  
 • заходимо в браузері на свій домен і повинна відкритись сторінка Nextcloud для логіну

  Вводимо логін і пароль і чекаємо на запуск системи.

Звернути увагу

Якщо ваш провайдер (ISP) використовує технологію CGNAT (Carrier-grade Network Address Transfer), то використання динамічного DNS не працюватиме. Це пов'язано з тим, що вам надається два IP - один при взаємодії із провайдером, інший - той, яким "бачить" вас інтернет, тобто зовнішній. Відповідно динамічний DNS не працюватиме, оскільки визначить зовнішній IP. Але при зверненні до такого IP запит надходитеме не на ваш роутер, а до провайдера. Вирішення цієї проблеми або звернутись до провайдера, щоб він здійснював перенаправлення портів (але це малоймовірно), або придбавати білий зовнішній IP. В останньому випадку вже не потрібно налаштовувати динамічний DNS, достатньо лише в сервісі Cloudflare для свого домену вказати запис 'A' і зазначити свій білий IP.Вся ця інструкція склалась в процесі налаштування на своєму RPi протоколу HTTPS і завдяки ВіКі ArchLinux, Nextcloud, статтям з Digital Ocean, а також на інструкціях pimylifeup.com: 1 і 2.


ч. 1: Встановлення NextCloud на Raspberry Pi під управлінням Arch Linux ARM