Articles tagged "شبکه ملی اطلاعات"

نه به غول خارجی؛ نه به دیو داخلی!

نگرانی از سلطه غول‌های فناوری به هیچ وجه دلیل خوبی برای پذیرش سلطه دیو داخلی بر رایانش ملت نیست.