تفکرات یک ریزپردازنده ~تفکراتیکریزپردازنده

There's one author on this blog: محمدصالح کامیاب

جایی برای بیانِ دغدغه‌هایم!

Latest articles

ابزارهای آزاد ریاضیاتی

در این مقاله سفری می‌کنیم به دنیای ریاضیات؛ آن هم در جهانِ نرم‌افزارِ آزاد!

چرا تمرکززدایی مهم است؟

بررسی این موضوع که تمرکز چه آسیب‌هایی به ما می‌رساند و تمرکززدایی چه مزایایی را برای ما به ارمغان می‌آورد