freedom ~Freedom

There's one author on this blog: Ahmad Haghighi

Latest articles

ماستودون

Mastodon

مهاجرت از بستر‌های بسته و انحصاری به بستر‌های باز و آزاد

Getaway from closed platforms (Farsi)