ابراهیم :covidFrog: ebi@khiar.net

Open on khiar.net

دانشجوی خسته

ArticlesSubscribersSubscriptions

Recently boosted

آیا «ماستودن، نسخه شکست آزادی بیانه»؟

کاربری روی توییتر، ماستودون را «نسخه شکست آزادی بیان» نامیده است. آیا چنین است؟