Articles tagged "کپی‌لفت"

حقوق نرم‌افزاری

نرم‌افزارِ انحصاری به حقوقِ کاربر احترام نمی‌گذارد که هیچ، کاربر باید به حقوقِ آن نرم‌افزار احترام بگذارد!

نرم‌افزار آزاد یا متن‌باز؟

سر اینکه یک نرم‌افزار، آزاد است یا متن‌باز، همیشه دعوا بوده. این دعوا سر چیست؟‌ چه نرم‌افزاری آزاد است؟ چه نرم‌افزار متن باز است؟