Articles tagged "اوپن‌استریت‌مپ"

تغییر نام خلیج فارس در osm - روایت ابراهیم نجاتی

ابراهیم نجاتی، یکی از فعال‌ترین اعضای جامعه #اوپن‌استریت‌مپ ایران در فهرست پستی در پیگیری مساله تغییر نام خلیج فارس بوده است. در این مطلب، توضیحاتش در جلسه پنج‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ را نقل می‌کنم.

با تغییر نام خلیج فارس در osm چه کنیم؟

چند وقتی است که نام خلیج فارس در اوپن‌استریت‌مپ به خلیج عربی تغییر یافته است. اینجا مروری می‌کنم بر بخشی از آن چه گذشته و آن چه باید بکنیم.

در باب اصلاحیه بیانیه OSM ایران و تقبیح برخی حواشی

محکومیت صدور بیانیه به نام انجمن OSM ایران