Articles tagged "تیر۹۹"

ننگ تیر ۹۹ - بخش سوم - عریضه و جمع‌بندی

این فرسته، بخش سوم روایت من از برشی ننگین از تاریخ جامعه نرم‌افزار آزاد در تیر ۹۹ است؛ برشی حاوی دروغ، توهین، فحاشی و هوچی‌گری.

ننگ تیر ۹۹ - بخش دوم: پس از مجمع

این فرسته، بخش دوم روایت من از برشی ننگین از تاریخ جامعه نرم‌افزار آزاد در تیر ۹۹ است؛ برشی حاوی دروغ، توهین، فحاشی و هوچی‌گری.

ننگ تیر ۹۹ - بخش اول - پیش از مجمع

این فرسته، بخش اول روایت من از برشی ننگین از تاریخ جامعه نرم‌افزار آزاد در تیر ۹۹ است؛ برشی حاوی دروغ، توهین، فحاشی و هوچی‌گری.

چهارصد نفر دقیقا چه چیزی را در عریضه مصادره یک هویت امضا کردند؟